• Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα για το περιβάλλον δράσης, την οργάνωση, τη λειτουργία και την αναδιοργάνωση της επιχείρησης.

  Αναλυτικότερα, τα θέματα τα οποία πραγματεύεται αφορούν τις κατηγορίες,την δράση, το μέγεθος και τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων, καθώς και το γενικό, το ειδικό και το εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον και πως αυτό επιδρά στην επιχείρηση. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά στις βασικές αρχές, τα προβλήματα και την δομή της οργάνωσης, ενώ οι βασικές λειτουργίες που εκπληρώνονται στον επιχειρησιακό χώρο -επιχειρηματική, τεχνικοπαραγωγική, διαχειριστική και διοικητική- εξετάζονται σε βάθος.

  Στην τελευταία ενότητα παρατίθεται οι λόγοι που οδηγούν στην αλλαγή μέσα στην επιχείρηση και κατ' επέκταση στην αναδιοργάνωσή της. Παράλληλα, αναλύονται οι διάφορες μορφές αναδιοργάνωσης, τα προβλήματα που επιφέρουν οι αλλαγές και οι τρόποι χειρισμού της προγραμματισμένης ανάπτυξης.

 • Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο Windows XP Professional περιλαμβάνει: περιβάλλον λειτουργικού συστήματος, διαχείριση φακέλων και αρχείων, προσαρμογή επιφάνειας εργασίας, παρουσίαση εφαρμογών, χρήση δικτύου, διαχείριση υπολογιστή, λειτουργίες ασφάλειας.

 • Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο Microsoft Office Excel 2003 περιλαμβάνει: καταχώρηση δεδομένων, μετακίνηση σε φύλλο εργασίας, βιβλίο εργασίας, αντιγραφή και επεξεργασία δεδομένων, δημιουργία τύπων, παράλληλη χρήση βιβλίων εργασίας, γραφήματα και εικόνες, αλληλεπίδραση. 

 • Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο Microsoft Office Word 2003, περιλαμβάνει: βασικές λειτουργίες, μετακίνηση στο έγγραφο, επεξεργασία κειμένου, μορφοποίηση, στηλοθέτες, εμφάνιση σελίδας, εκτύπωση, πίνακες, μορφοποίηση και διαχείριση εγγράφων, εικόνες. 

 • Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια εργασία έχει γνωρίσει σημαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Έτσι λοιπόν με την πρόοδο της κοινωνίας το ενδιαφέρον έχει μετατεθεί και εστιαστεί από το «ζην» στο «ευ ζην», ενώ η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος έχει αναχθεί σε θέμα μείζονος προτεραιότητας.
  Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αντίστοιχη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, είναι ένας από τους κύριους στόχους των κοινωνικών εταίρων και της πολιτείας σε κάθε χώρο εργασίας.
  Η διδασκαλία των βασικών αρχών της Υγιεινής και της Ασφάλειας της Εργασίας σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων είναι το πρώτο και ουσιαστικό βήμα που έχει γίνει στη χώρα για το σκοπό αυτό.
  Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου ασφαλούς εργασίας, είναι να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτές όσο και τους εκπαιδευόμενους, μελλοντικούς εργαζόμενους και εργοδότες, να καλύψουν το έλλειμμα της γνώσης που υπάρχει στον τομέα αυτό, δίνοντάς τους με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές γνώσεις της Υγιεινής και της Ασφάλειας της Εργασίας, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την περαιτέρω εμβάθυνση στα θέματα αυτά.

 • Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο Microsoft Office PowerPoint 2003 περιλαμβάνει: σχεδίαση παρουσίασης, εργαλεία, οργανογράμματα και γραφήματα, υποδείγματα διαφανειών, προβολές παρουσίασης, διαχείριση και εκτύπωση, εργαλεία μορφοποίησης, πρότυπα, συνεργασία σρχείων.  

 • Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα τεστ αυτο-αξιολόγησης των εκπαιδευομένων στις θεματικές ενότητες του μαθήματος. Τα τεστ έχουν καθορισμένο χρόνο ολοκλήρωσης και περιορισμούς προσπαθειών. Η βαθμολογία ενημερώνει αυτόματα το σύστημα και μπορεί να ελεγχθεί από το σύνδεσμο "Βαθμοί".